Onze visie 


Binnen de kaders van de missie, visie en strategisch beleidsplan van Meer Primair formuleert elke school zijn eigen missie en visie. Het begrip missie heeft te maken met bestaansrecht. Waarom doen we wat we doen? Waarvoor staan we? Wat zijn onze waarden? Waarom zijn we er en wat willen we met ons onderwijs betekenen voor de buurt, de stichting en de maatschappij als totaliteit? Wij hebben de kern van onze missie in de volgende zin gegoten:


“Met ons onderwijs spreken we elke leerling aan op zijn niveau, zijn talenten en zijn verantwoordelijkheid. Hoe een leerling zich daarbij voelt en hoe hij omgaat met zijn omgeving krijgt onze aandacht”.      

Daarmee geven wij krachtig aan hoe wij vinden dat je naar kinderen moet kijken. Kinderen zijn uniek en oorspronkelijk met verschillende talenten en dus behoeften. Daar past onderwijs bij waarin elk kind de leerweg vindt die het meest natuurlijk aansluit bij haar/zijn mogelijkheden en talenten. Reële maar ook haalbare verwachtingen van kinderen op cognitief gebied, maar ook op sociaal-emotioneel gebied, zijn hierbij van groot belang.

Ons doel:

-       recht doen aan de eigenheid van kinderen                               
-       helpen hun leven vorm te geven
-       leren om samen te leven
-       uit de leerling halen wat er in zit
-       investeren wat een leerling kan bereiken

Visie heeft te maken met beelden en verwachtingen richting de toekomst. Waar gaat het heen? Waar gaan wij heen? Hoe zien we ons zelf in de komende jaren? Welke kant willen we als school opgaan? Wat willen we tenslotte bereiken?

Eén van de belangrijkste uitgangspunten is om kinderen te sturen in hun eigen leerproces en in het kiezen van hun eigen leerinhouden.

-       de motivatie en nieuwsgierigheid van kinderen is het uitgangspunt voor het leren.

-       leren is ontdekken van jezelf en de wereld om je heen.

-       leren is betekenisvol, gericht op maatschappelijke belangrijkheid.

-       iedereen de kans geven om te leren in een toekomstige samenleving die is gebaseerd op duurzaamheid.

-       verschillen zijn vanzelfsprekend

De Vredeburg:

De naam van de school is ontleend aan het buurtschap Vredeburg in de gemeente Haarlemmermeer. De school ligt in het centrum van de wijk Toolenburg-West in Hoofddorp. Toolenburg-West werd beschouwd als groeikernwijk die gebouwd is rondom de 90-er jaren. De wijk wordt gekenmerkt door een mooie en ruime bebouwing, waarbij de bewoners de leefbaarheid hoog waarderen. Het aantal koopwoningen in de omgeving van de school bedraagt 64%, terwijl 26% wordt gekenmerkt als sociale huurwoningen.  Het scholeneiland heeft te maken met teruglopende leerlingenaantallen in de afgelopen jaren. Voor De Vredeburg is deze terugloop nog beperkt te noemen. Volgens de bestemmingsplannen wordt er de komende vijftien jaar niet gesloopt, maar nog wel gebouwd in de directe omgeving van de school. (Tudorpark-Nassau-Lincolnpark).

De school bestaat uit twee gebouwen met ruime speelplaatsen en een voetbalveld naast de school. De Vredeburg is een middelgrote school. De school heeft 335 leerlingen, verdeeld over 15 groepen, gehuisvest in 8 leslokalen en een speellokaal voor de onderbouw (locatie Schuilenburg) en 8 leslokalen gevestigd in de bovenbouw. (locatie Spannenburg). De school heeft een directeur, twee Intern Begeleiders, 23 groepsleerkrachten, 1 vakleerkracht gym en 3 onderwijsassistentes. Andere gegevens, zoals de personeelssamenstelling, de namen van de directie, groeps- en vakleerkrachten worden in de jaarbijlage van de schoolgids beschreven.
Van onze leerlingen komt ongeveer 75% van de leerlingen uit een tweeoudergezin, waarbij niet sprake is (geweest) van een echtscheiding of overlijden. Van ongeveer 20% van de leerlingen is de gezinssituatie gewijzigd door middel van echtscheiding van de ouders. Van hen heeft ongeveer 8% tegenwoordig een samengesteld gezin. De meeste gezinnen (60%) bestaan uit twee of meer kinderen. Daarnaast groeit 25% van de kinderen op als enig kind. Op De Vredeburg geeft ruim 75% aan een christelijke achtergrond te hebben. Dit percentage is de afgelopen jaren enigszins toegenomen. Het percentage atheïsten ligt momenteel op 22%. Slechts een klein percentage heeft aangegeven een andere religieuze achtergrond te hebben.

Het grootste deel van de ouders heeft een universitaire/HBO-opleiding afgerond. Daarnaast heeft een deel van de ouders een MBO-opleiding afgerond en een klein deel geeft aan een andere opleiding te hebben gevolgd. De beroepen van de ouders van de Vredeburg zijn verdeeld over managementfuncties, werk in de administratieve sector, het onderwijs, de zorg, zelfstandig ondernemer, de beveiliging en werkzaam in de detailhandel.

Missie: onze kernwaarden.

Op De Vredeburg streven wij naar het verzorgen van kwalitatief goed en eigentijds onderwijs, waarbij de leerkracht verschillen tussen kinderen accepteert, ze uitdaagt, ondersteunt en vertrouwen geeft. Het gaat daarbij onder andere om de omgang met de kinderen, het aansluiten bij de verschillende niveaus van kinderen en de manier waarop de leerkracht uitleg geeft. Daarbij stemmen wij het onderwijsaanbod af op de basis- en onderwijsbehoeften van ieder kind. Het gaat daarbij ook over de organisatie in de groep en over de ontwikkeling van het team. Daarbij vragen wij ons steeds af: “Doen wij de goede dingen en doen wij de dingen goed?”

Onze missie is dan ook op zoek te blijven naar passend en boeiend onderwijs  voor onze leerlingen die verschillend zijn en op verschillende manieren leren. Wij proberen dit te bereiken door allemaal te werken aan een school waarin kinderen alle kansen krijgen om de kennis en vaardigheden te verwerven die zij nodig hebben om niet alleen te slagen voor een toets, maar vooral voor het leven! De Vredeburg is een interconfessionele basisschool  waar les gegeven wordt conform een leerstofjaarklassensysteem. Binnen dit systeem is er inhoudelijk en organisatorisch ruimte om inhoud te geven aan de verschillen die er zijn tussen de leerlingen van dezelfde jaargroepen. Deze verschillen zijn terug te vinden  in de hoeveelheid, wijze van aanbieden en verwerking van de leerstof. Gedurende de basisschoolperiode leren de kinderen steeds meer zelfstandig te werken.

Verbinding – vertrouwen – vriendelijkheid – verantwoordelijk – samen – ambitie – energiek – triadeschool – ontdekken – dynamisch – stabiel – structuur - duurzaam

Visie:
Wanneer ouders voor De Vredeburg kiezen, vertrouwen zij hun kind aan ons toe. Wij maken dit vertrouwen waar, door zoveel mogelijk met ouders samen te werken op basis van respect, gelijkwaardigheid, wederkerigheid en acceptatie. Opvoeden doe je samen. Dit betekent  dat wij elkaar wederzijds goed informeren en dat wij ouders regelmatig betrekken bij beleidsvoorbereidende zaken die kind en ouder aangaan. Wij willen een school zijn waar kinderen en volwassenen met elkaar omgaan op basis van gelijkwaardigheid en respect. Vriendelijkheid, dynamisch, ambitie, vertrouwen en structuur zijn in dit verlengde de pijlers waar onze school op rust. Deze pijlers moeten gelden voor al onze leerlingen, hun ouders of verzorgers, het team van leerkrachten en alle betrokkenen bij onze school. In het kader hiervan werken we dagelijks vanuit de uitgangspunten van de Kanjertraining. (bijna) Alle leerkrachten zijn gecertificeerd Kanjertrainer. Ook is er veel aandacht voor burgerschap, sociale integratie en duurzaamheid, omdat wij van mening zijn dat dit kan zorgen voor meer betrokkenheid van de school en de leerlingen bij de samenleving en omgekeerd.