Medezeggenschapsraad ICBS De Vredeburg

Elke school heeft verplicht een medezeggenschapsraad (MR) die meebeslist over de organisatie van de school en de inrichting van het onderwijs. Via de MR kunnen ouders en personeel invloed uitoefenen op het beleid van de school. De MR van ICBS De Vredeburg is een orgaan dat bestaat uit 3 vertegenwoordigers van het personeel en 3 ouders. Concreet overlegt de MR met de directie over beleidsmatige onderwerpen, zoals de besteding van geld en gebouwen, veiligheid in en rond de school, het vaststellen van vakanties en vrije dagen en de manier waarop ouders kunnen worden betrokken bij de school.

Ook ontwikkelingen voortkomend uit Weer Samen Naar Schoolbeleid (Passend onderwijs) en het opleiden van studenten zijn aandachtspunten die vallen onder de aandacht van de MR.
Elk belangrijk besluit dat de directie wil nemen, moet worden voorgelegd aan de MR. Op zijn beurt kan de MR elk standpunt dat zij heeft, kenbaar maken aan het bestuur. Veelal werkt de MR over al deze beleidsmatige zaken op de achtergrond met als einddoel om uw kind kwalitatief goed onderwijs te kunnen laten volgen op een veilige school.

De leden van de MR:

 

  • Voorzitter: Bart Roest (vader van Liam uit groep 6B)
  • Vicevoorzitter: Rienette van der Pol (moeder van Irit uit 7A)
  • Secretaris: Juf Marja Bronkhorst
  • Oudergeleding: Renske Jongejan (moeder van Thijs uit 8A, Hanna uit 4a en Guus uit 3b)
  • Personeelsgeleding: Juf Mandy Lamers
  • Personeelsgeleding: Meester Gijs Vonk 

 

De MR komt iedere zes weken bij elkaar voor overleg. Na het overleg zal er een klein stukje worden geschreven in de Flits, zodat alle ouders op de hoogte zijn van de thema’s waar de MR van de Vredeburg mee bezig is.  

Mocht u de MR willen benaderen, spreek ons dan gerust aan op het schoolplein of stuur een mail naar: mr@devredeburg.nl

 

ICBS de Vredeburg