Klachtenregeling

Waar mensen samenwerken, gaan soms dingen mis.  Als ouder kunt u vragen hebben of ontevreden zijn over de manier waarop school zaken aanpakt (denk aan de communicatie vanuit de school, de manier waarop uw kind begeleid wordt, schoonmaakwerkzaamheden enz.). Wij gaan er vanuit dat we de meeste klachten in onderling overleg kunnen oplossen. We nodigen u van harte uit bij ontevredenheid deze te uiten naar de school:

  • naar de leerkracht als het gaat om zaken die spelen in de klas,
  • naar de schoolleiding als het gaat om klasoverstijgende onderwerpen.

Als u er met de leerkracht en de schoolleiding niet uitkomt, oftewel als naar uw mening de klacht niet naar behoren is opgelost, dan kunt u deze tenslotte voorleggen aan het schoolbestuur of voor een objectief onderzoek aan onze Klachtencommissie. In de afweging welk vervolg het meest wenselijk is, kunt u zich laten bijstaan door de contactpersoon e/o de externe vertrouwenspersoon.

Klachten ongewenste omgangsvormen:

Met name bij klachten over ongewenste omgangsvormen op school, zoals: pesten, ongewenste intimiteiten, discriminatie, agressie en geweld, kunnen ouders en kinderen een beroep doen op de ondersteuning door de contactpersoon. De contactpersoon is er voor u. Hij/zij luistert naar u, geeft u informatie over mogelijke vervolgstappen en brengt u indien wenselijk in contact met de externe vertrouwenspersoon voor verdere ondersteuning.

Schoolcontactpersoon:

De contactpersoon is als leerkracht werkzaam op de school:
*vertrouwenspersoon: Astrid Keizer
*aandachtsfunctionaris meldpunt kindermishandeling en huiselijk geweld:  Anne Haanstra
Zij is aanspreekbaar voor de leerlingen, ouders en leerkrachten. Uiteraard is zij via school bereikbaar.

Externe vertrouwenspersoon:

De externe vertrouwenspersoon is een objectieve deskundige van buiten de school. De externe vertrouwenspersoon begeleidt u bij het vinden van een oplossing van de door u gesignaleerde klacht. Klachten over ongewenst gedrag, die u onvoldoende vindt opgelost, kunt u voorleggen aan de klachtencommissie. De externe vertrouwenspersoon begeleidt u in het klachttraject.
Vivian Donker, werkzaam bij Onderwijs Advies 0182 55 64 99    v.donker@onderwijsadvies.nl