Veelgestelde vragen

Hoe weet ik of ICBS De Vredeburg een geschikte school is voor mijn zoon/dochter?

U bent van harte welkom om een kijkje te komen nemen. Neemt u dan contact op met onze administratief medewerkster. Zij zal een afspraak inplannen met de directeur. Hij zal in een persoonlijk gesprek informatie geven over ICBS De Vredeburg en u een rondleiding geven.

Waar kan ik meer informatie vinden over ICBS De Vredeburg en over het onderwijs?

Op onze website is heel veel informatie te vinden over onze school. Daarnaast kunt u via 'Scholen op de kaart' onze Schoolgids inzien.  

Wat zijn de mogelijkheden voor buitenschoolse opvang?

Op school zijn goede voorzieningen op het gebied van voor- en naschoolse opvang in samenwerking met Stichting Kinderopvang Haarlemmermeer. Dit is een professionele organisatie, die pedagogisch verantwoorde en goede kinderopvang levert. De opvang vindt plaats in het schoolgebouw van beide locaties op 'ICBS De Vredeburg'. De school en deze organisatie hebben een goed contact om zo de kinderen een veilige plek op school te bieden.

Hoeveel leerlingen telt ICBS De Vredeburg?

ICBS De Vredeburg is een middelgrote tot grote school. Er zijn ongeveer 350 leerlingen. Verdeeld over 2 locaties (onderbouw en bovenbouw). De locaties staan zeer dicht bij elkaar.

Hoe groot zijn de groepen?

In het jaar 2022-2023 zijn er 16 groepen. Dit betekent dat er gemiddeld ongeveer 25 leerlingen in een groep zitten. Kleutergroepen starten het jaar vaak wat kleiner en kunnen aan het eind van het jaar wat zijn groter i.v.m. de instroom van 4-jarigen.

Zijn er combinatiegroepen?

Op dit moment zijn er geen combinatiegroepen (op de groepen 1-2 na).

Op welke manier worden de vorderingen van de kinderen bijgehouden?

Om de ontwikkeling van elke leerling zo goed mogelijk te volgen, worden deze zorgvuldig geregistreerd. In de kleutergroepen wordt er naar de ontwikkeling gekeken aan de hand van observatielijsten. In de groepen 3 tot en met 8 worden toetsen afgenomen die horen bij de gebruikte lesmethodes. Door uw kind goed te volgen kunnen wij gerichte instructies geven aan uw kind . Ook gebruiken wij op onze school het Cito Leerlingvolgsysteem. De scores van deze toetsen zijn landelijk genormeerd, de school kan de leerresultaten van uw kind vergelijken met de landelijke norm. Naast de leerontwikkeling volgen wij de leerlingen ook  ten aanzien van hun sociaal-emotionele ontwikkeling.

Hoe vaak de kinderen een rapport?

De kinderen in groep 3 tot en met 7 jaar twee rapporten per jaar.
Voor groep 1-2 zijn er 2 ontwikkelingsverslagen en voor 8 is er één rapport. Groep 8 sluit de basisschool af met een getuigschrift. Naast de registratie van resultaten wordt in het rapport ook altijd een korte persoonsbeschrijving opgenomen.

Op welke manier worden de ouders verder op de hoogte van de vorderingen van hun zoon/dochter?

Vier tot vijf keer per jaar wordt u uitgenodigd voor een gesprek. U kunt meer informatie vinden over de gesprekscyclus op onze school onder de betreffende kop op de website.

ICBS De Vredeburg is een basisschool op interconfessionele grondslag. Hoe komt dit tot uiting?

De identiteit van onze school uit zich in activiteiten rondom de Christelijke feestdagen. Daarnaast wordt er gewerkt met de methode Wat een verhaal’.
Respectvol met elkaar omgaan vinden wij heel belangrijk. Dit betekent dat er ruimte en respect is voor andere opvattingen. Onze school verleent dan ook graag gastvrijheid aan iedereen die zich bij ons thuis voelt. Wij hechten veel waarde aan het waarborgen van de christelijke identiteit. Daarnaast geven wij binnen ons onderwijs ook structureel aandacht aan de andere wereldreligies.

Wat is er om 'pesten' tegen te gaan?

Wij hebben een pestprotocol opgesteld, waarnaar wordt gehandeld als er sprake is  van pestgedrag. Om pesten te voorkomen, besteden wij veel aandacht aan de overdracht van normen en waarden. Dit doen we o.a. via de Kanjertraining.