FAQ/ Veelgestelde vragen 


 

Wat zijn de schooltijden van De Vredeburg?

Maandag, dinsdag en donderdag

groep 1 t/m 4: 8.30 uur - 11.45 uur

                      13.00 uur - 15.15 uur

groep 5 t/m 8: 8.20 uur - 11.45 uur

                     13.00 uur - 15.05 uur. 

Woensdag

Groep 1 t/m 4: 8.30 uur - 12.15 uur

Groep 5 t/m 8: 8.20 uur - 12.05 uur.


Hoe weet ik of  De Vredeburg een geschikte school is voor mijn kind?
U bent van harte welkom om een kijkje te komen nemen. U kunt hiervoor een afspraak maken met de directeur. Hij zal in een persoonlijk gesprek een uitleg geven over De Vredeburg en u een rondleiding geven.
 
Waar kan ik meer informatie vinden over de Vredeburg en over het onderwijs?
In onze Schoolgids geven wij ouders van toekomstige leerlingen informatie over De Vredeburg en verantwoorden wij ons onderwijs aan de ouders van onze huidige leerlingen. In de jaarlijkse bijlage wordt specifieke informatie opgenomen, zoals de jaarkalender, de groepsindeling, de gymtijden en de vakanties.
Voor groep 1 en 2 is een apart informatieboekje gemaakt, dat ouders krijgen bij de inschrijving van hun kind op onze school.
 
Wat zijn de mogelijkheden voor buitenschoolse opvang?
Op school zijn goede voorzieningen op het gebied van voor-, tussen- en naschoolse opvang in samenwerking met Stichting Kinderopvang Haarlemmermeer. Dit is een professionele organisatie, die pedagogisch verantwoorde en kwalitatief goede kinderopvang biedt. De opvang vindt plaats in het schoolgebouw van beide locaties op De Vredeburg. De school en deze organisatie hebben onderling een goed contact om zo de kinderen een veilige plek op school te bieden.
 
Hoeveel leerlingen telt de Vredeburg?
De Vredeburg is een middelgrote tot grote school. Er zijn momenteel ongeveer 330 leerlingen.
 
Hoe groot zijn de groepen?
In het schooljaar 2018-2018 zijn er 15 groepen. Dit betekent dat er gemiddeld ongeveer 24 leerlingen in een groep zitten. Kleutergroepen starten het schooljaar vaak wat kleiner en kunnen aan het eind van het schooljaar wat groter zijn i.v.m. de instroom van 4-jarigen.
 
Zijn er combinatiegroepen?
Op dit moment zijn er geen combinatiegroepen (op de groepen 1/2 na). We streven ernaar dat kinderen van dezelfde leeftijd bij elkaar in de klas zitten. Dit geeft ons de mogelijkheid alle kinderen, ook leerlingen met een extra leerbehoefte zo goed mogelijk te begeleiden.
 
Op welke manier worden de vorderingen van de kinderen bijgehouden?
Om de ontwikkeling van elke leerling zo goed mogelijk te volgen, worden deze zorgvuldig geregistreerd. In de kleutergroepen wordt gewerkt met observatielijsten. In de groepen 3 tot en met 8 worden toetsen afgenomen die horen bij de gebruikte leermethodes. Door goed te volgen kunnen wij werk en uitleg tijdig aanpassen aan wat nodig is voor het kind. Ook wordt op onze school gebruik gemaakt van het Cito Volgsysteem Primair Onderwijs. De scores van deze toetsen zijn landelijk genormeerd, zodat de school de leerresultaten van het onderwijs kan vergelijken. Naast de leerontwikkeling volgen wij de leerlingen ook nauwgezet ten aanzien van hun sociaal-emotionele ontwikkeling.
 
Hoe vaak krijgen de kinderen een rapport?
De kinderen in groep 3 tot en met 7 krijgen twee rapporten per schooljaar. Voor groep 1/2 zijn er 2 ontwikkelingsverslagen  en voor 8 is er één rapport. Groep 8 sluit de basisschool namelijk af met een getuigschrift. Naast de registratie van resultaten wordt in het rapport ook altijd een korte persoonsbeschrijving opgenomen.
 
Op welke manier worden de ouders verder op de hoogte gehouden van de vorderingen van hun kind?
Vier tot vijf keer per jaar wordt u uitgenodigd voor een gesprek. In de gesprekkencyclus verderop op deze site wordt toegelicht welke gesprekken we met u voeren. 
 
Hoe worden kinderen begeleid die extra aandacht nodig hebben?
De groepsleerkrachten spreken regelmatig over al hun leerlingen met de Intern Begeleiders (deze coördineert de zorg aan leerlingen). Tijdens dat overleg wordt gekeken welke leerlingen extra aandacht nodig hebben en hoe dit kan worden gerealiseerd. Dit betreft zowel kinderen die moeite hebben met de reguliere lesstof als kinderen die meer uitdaging nodig hebben. Beide groepen kunnen we “zorg op maat” bieden.
 
Op welke manier kan ik betrokken zijn bij de schooltijd van mijn kind?
Ouders zijn van harte welkom om een steentje bij te dragen aan een fijne schooltijd voor de kinderen. Dit kan op verschillende manieren. In groep 1/2 kunnen ouders regelmatig helpen bij verschillende activiteiten, zoals een spelletjesmiddag. In de overige groepen kan ook geholpen worden, bijvoorbeeld bij creatieve vakken of het werken met de computer.
Daarnaast zijn er de Evenementencommissie en de Medezeggenschapsraad waarin ouders plaatsnemen.
 
De Vredeburg is een basisschool op interconfessionele grondslag. Hoe komt dit tot uiting?
De identiteit van onze school uit zich in activiteiten rondom de christelijke feestdagen en in het dagelijkse moment in de groepen aan de hand van de catechesemethode Trefwoord. Elk jaar doet een aantal leerlingen Eerste Communie. De identiteit van de school uit zich niet alleen in praktische zin. Respectvol met elkaar omgaan vinden wij heel belangrijk.
 
Wat wordt er gedaan om ‘pesten’ tegen te gaan?
Hoewel pesten nooit geheel is uit te sluiten, proberen wij dit wel tot een minimum te beperken. Wij hebben een pestprotocol opgesteld, waarnaar wordt gehandeld als er sprake is van pestgedrag. Om pesten te voorkomen, besteden wij veel aandacht aan de overdracht van normen en waarden.
 
Hoe wordt ‘hoofdluis’ tegengegaan?
De Vredeburg is al jarenlang zo goed als ‘luis vrij’. Elke week voor en elke week na een vakantie is er een hoofdluiscontrole. In elke groep zijn tenminste twee ouders beschikbaar die gedurende het schooljaar alle hoofden en haren van de kinderen controleren op hoofdluis. Het gebruik van een luizenzak is voor iedere leerling verplicht en deze wordt verstrekt door de ouderraad.
 
Wordt er in de klas gebruik gemaakt van computers?
De laatste jaren is de computer een steeds grotere rol gaan spelen binnen het onderwijs. Het is goed dat leerlingen al op jonge leeftijd vertrouwd raken met de computer, omdat deze een belangrijke plaats inneemt in onze samenleving. De leerlingen in groep 1 en 2 werken af en toe op de Ipad en werken met beebots. Dit zijn programmeerbare robots voor jonge kinderen. Vanaf groep 3 werken de kinderen met chromebooks. 
 
Is er aandacht voor cultuur in het onderwijs van de Vredeburg?
De Vredeburg voert het cultuurbeleidsplan uit met de drie pijlers: erfgoededucatie, religie en expressie. De Vredeburg neemt deel aan het Kunstmenu van de gemeente Haarlemmermeer. Leerlingen van het basisonderwijs kunnen genieten van muziek, dans, drama, film, literatuur, toneel en beeldende kunst.
 
Wordt er aandacht besteed aan sportieve activiteiten?
Aan het begin van het schooljaar wordt een sport/speldag georganiseerd voor alle groepen. Daarnaast hebben de kinderen de mogelijkheid om met verschillende sporttoernooien, buiten de gewone lesuren, mee te doen. De school zorgt voor de inschrijvingen van teams. De verantwoordelijkheid over de kinderen ligt tijdens de toernooien wel bij de ouders. De sportverenigingen organiseren de toernooien. Wij doen mee aan onder andere: hockey, waterpolo, tafeltennis, peanutbal, atletiek, voetbal en basketbal.
Naast de school ligt een voetbalveld waar de kinderen gebruik van mogen maken.
 
Wordt er een financiële vrijwillige ouderbijdrage gevraagd?
Ja; de hoogte van de ouderbijdrage staat vermeld in de schoolkalender.  Deze bijdragen worden gebruikt ter financiering van de vele activiteiten die worden georganiseerd door de ouderraad, zoals Sinterklaas, Kerstmis, schoolreis, themadag, kunstmenu, sportdag etc.
Als u kunt aantonen dat u de bijdrage echt niet kunt betalen, kan over een tegemoetkoming gesproken worden.
 
Is het verkeer in de schoolomgeving veilig voor de kinderen?
De Vredeburg heeft op 30 mei 2008 als eerste Hoofddorpse school het Haarlemmermeerse VerkeersVeiligheidslabel ontvangen. Er is een Verkeerscommissie die zich speciaal bezighoudt met de verkeersveiligheid rond school. De eerste aandacht is er op gericht het zelf te voet en te fiets naar school komen van de kinderen zo veilig mogelijk te maken.
 
Is er een wachtlijst?
Voor kinderen die 4 jaar worden en in groep 1 komen is er (momenteel) geen wachtlijst.
 
Wanneer kan ik mijn kind aanmelden?
Voor de schoolorganisatie is het prettig als we tijdig weten welke nieuwe kinderen we kunnen verwachten. Wij raden u aan om uw peuter in te schrijven voordat uw kind 3 jaar is.
 
Ik wil mijn kind graag inschrijven voor groep 1. Wat moet ik doen?
Neemt u dan contact op met de directeur om een afspraak te maken. Tijdens het intakegesprek krijgt u informatie over onze school en is er tijd voor een uitgebreide rondleiding. Daarbij is er ook de gelegenheid om een kijkje te nemen in de verschillende groepen. Na het gesprek krijgt u de schoolgids mee zodat u thuis nog eens rustig kunt bekijken wat onze school te bieden heeft.
Na inschrijving (voor een 4 jarige) neemt de groepsleerkracht van groep 1/2, ongeveer twee maanden voor plaatsing, contact met u op voor de eventuele wendagen (maximaal vier dagdelen). Tijdens de wendagen krijgt u een boekje mee met informatie specifiek over de groepen 1 en 2. Als uw kind een maand onderwijs heeft gevolgd wordt u door de groepsleerkracht uitgenodigd voor een evaluatie over hoe het de eerste periode op school is verlopen.
 
Mijn kind zit nu op een andere basisschool, maar we willen overstappen naar de Vredeburg. Wat moet ik doen?
In dit stappenplan kunt u lezen hoe de aanmelding van een nieuwe leerling van een andere basisschool verloopt.