Algemene informatie ICBS De Vredeburg                                                                 Schooljaar 2022/2023 

 

Schooltijden 
Wij hanteren een continurooster. De inloop is ‘s morgens vanaf 8.15 uur. We starten om 8.30 uur met de lesactiviteiten. Voor de groepen 1-2: op maandag, dinsdag, donderdag zijn de lesdagen afgelopen om 14:15 uur. Op woensdag en vrijdag om 12:30 uur. Voor de groepen 3 t/m 8 geldt: op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag zijn de lesdagen afgelopen om: 14.15 uur. Op woensdag om 12.30 uur. Wij willen uw medewerking vragen om op tijd te zijn, zodat er ook op tijd met de lesactiviteiten gestart kan worden. 

Website 
Door in uw browser www.devredeburg.nl te typen, komt u op onze website. Op de website vindt u vooral algemene informatie over de school, het huishoudelijk reglement, maar ook over de medezeggenschapsraad en onze uitblinkers. Via de digitale nieuwsflits wordt u wekelijks op de hoogte gehouden van het schoolnieuws die aan het einde van de week vaak verschijnt. 

SchoolApp: PARRO? 
Naast onze website hebben wij ook een app. Deze app heet Parro en hoort bij ons leerlingadministratie- en -volgsysteem Parnassys. U wordt door de leerkracht van uw kind(eren) uitgenodigd voor de Parro app als uw kind nieuw op school zit. Als u zich middels deze link aanmeldt, bent u meteen gekoppeld bij de juiste groep(en). Ouders die al aangemeld zijn bij Parro worden in het nieuwe leerjaar automatisch gekoppeld aan de nieuwe groep.  De leerkrachten zetten hier in ieder geval elke week een berichtje op. Dit kan van alles zijn, een impressie van de lesactiviteiten, speelwerktijd bij de kleuters, foto’s van een uitje of een leuke anekdote. Daarnaast kunt u ook via de app worden gevraagd om bij een activiteit te helpen en kunt u intekenen voor de oudergesprekken. Lukt het niet om u aan te melden, of heeft u vragen, dan kunt u mailen naar ict@devredeburg.nl. Ook kunt u via Parro een korte mededeling naar de leerkracht sturen. Ziekmeldingen of dringende zaken gaan via de telefoon.  

Contact met school 
Als uw kind ziek is, kunt u dit ‘s morgens tussen 7.45 uur – 8.15 uur telefonisch melden: 023-5571690. Mocht uw kind er om 8.45 uur nog niet zijn en er is geen afmelding geweest, dan nemen wij contact met u op. De ziekmeldingen worden in principe in ontvangst genomen door onze administratief medewerker. U kunt bij haar ook terecht voor het doorgeven van verlofaanvragen of administratieve wijzigingen in uw gegevens of die van uw kind (via administratie@devredeburg.nl). Ook kunt u via de administratie een verlofformulier ontvangen, mocht dit nodig zijn. Ook als uw kind nog niet leerplichtig is (5 jaar), vragen we u toch een verlofformulier in te vullen. Dit is voor de administratie prettig om te weten.  

Contact met de leerkracht 
Wilt u ons kort iets melden, dan kan dit op het schoolplein of via de telefoon voor of na school. Ook kunt u een bericht via Parro sturen. We staan altijd open voor een gesprek, maar vragen u daarvoor even een afspraak te maken. Van 14:25 uur tot 14:45 uur hebben de leerkrachten op de maandag/dinsdag/donderdag/vrijdag een teammoment, op woensdag van 12:40 uur tot 13:00 uur. Dit betekent dat wij dan geen gesprekken inplannen tenzij er nood is uiteraard. Telefonisch blijven we wel altijd bereikbaar.  

Start van de dag voor de kinderen 
Bij binnenkomst hangen de kinderen hun jas aan de kapstok. Ook de gymtas mag aan de kapstok of in de daarvoor bestemde bak. Voor groep 1-2: De tas met de lunch mag in de groene bak. Het eten en drinken voor 10 uur mag in het karretje bij het klaslokaal. 

Voor groep 3 t/m 8: De tas met hierin het eten en drinken voor 10 uur en de lunch mag mee de klas in.  

Inloop 
De inloop is 's ochtends van 8.15 uur tot 8.30 uur. Op maandag en donderdag mag u de school in om uw kind weg te brengen. De kinderen van groep 1 t/m 8 begroeten de leerkracht bij de deur van het lokaal en starten meteen met hun werktaak of lezen.  Zo kunnen ze alvast op een rustige manier opstarten. De leerkrachten van de groepen 1-2 staan op dinsdag-woensdag-vrijdag op het plein. 

Om 8.30u lezen alle kinderen van groep 4 t/m 8 in hun leesboek (groep 3 volgt later in het jaar). Mocht uw kind niet om 8.30u. in de klas zijn, dan wordt dit genoteerd. Indien dit vaker voorkomt, dan zullen wij contact met u opnemen om te kijken hoe dit komt. 

Omgangsregels 
In iedere groep wordt er aan het begin van het jaar aandacht besteed aan de afspraken die bij de Kanjertraining horen. Deze regels worden opgehangen in de klas en ieder kind ‘ondertekent’ deze afspraken. Zo wordt in de groep ook op diverse momenten teruggekomen op deze afspraken. Er wordt ook aandacht besteed aan de schoolregels die we met elkaar hebben afgesproken. 

1. We zorgen voor een rustige en veilige school. 

2. We luisteren naar elkaar en helpen elkaar. 

3. We gaan netjes om met materialen en eigendommen in een opgeruimde school. 

4. We willen graag dat iedereen het fijn heeft op school. 

“Je bent een geweldig kind als je zelf de oplossing vindt” 

Werkverzorging 
In iedere groep worden de afspraken over werkverzorging regelmatig besproken met de kinderen. We vinden het belangrijk dat we de kinderen verzorgd laten werken en schrijven. 

Zelfstandig werken 
In de groepen 3 t/m 8 werken we voor het zelfstandig werken met een dobbelsteen met gekleurde stippen. Elke leerling heeft een dobbelsteen waarop gekleurde stippen staan die verschillende dingen betekenen. Bijvoorbeeld: “ik werk alleen”. Zo kan de leerkracht aangeven wat hij of zij verwacht van de groep op het gebied van zelfstandig werken. Ook wordt het stoplicht ingezet, vooral bij kleuters. Wanneer werken we zelfstandig en wanneer mag je de leerkracht storen.   

Verjaardagen 
Uw dochter/zoon mag haar/zijn verjaardag op school vieren. Er wordt gezongen voor de jarige en er mag getrakteerd worden. De kinderen hoeven geen traktatie voor de leerkrachten mee te nemen. Wel krijgen ze een mooie verjaardagskaart namens het team. Zou u de traktatie beperkt willen houden? Het trakteren op lolly’s en kauwgom is niet toegestaan i.v.m. de veiligheid. Wilt u weten of er kinderen met eventuele allergieën zijn, neem dan gerust contact met ons op. 

Uitvoering 
Eén keer per jaar verzorgen alle groepen een uitvoering. De leerlingen voeren dansen, versjes, toneelstukjes etc. op. Bij de groepen 1 t/m 4 worden de ouders per mail uitgenodigd om te komen kijken. De groepen 5 t/m 8 voeren hun voorstelling op voor een (parallel)groep uit de bovenbouw.    

Sportdag 
Aan het begin van het schooljaar staat de sportdag gepland.? 

Tijdens de sportdag doen de kinderen van groep 1 t/m 8 in kleine groepjes allerlei sportieve spelletjes onder begeleiding van hulpouders.  

Evenementen commissie 
De Evenementen Commissie (EC) bestaat uit een groep enthousiaste ouders van leerlingen van de Vredeburg. Zij ondersteunen het team bij verschillende activiteiten gedurende het schooljaar, zodat er heel veel leuke dingen op school gedaan kunnen worden. De EC, bestaande uit tenminste 5 leden, vormt het bestuur van de oudervereniging. Daarnaast is er vanuit het team een afgevaardigde lid van de commissie en worden we ondersteund door de eventcoördinator. De EC werkt bij elk evenement met een werkgroep, welke naast 2 commissieleden ook uit enkele enthousiaste ouders bestaat. 

De EC komt één keer per maand bij elkaar in een openbare vergadering. Bij de vergadering kan ook een lid van de MR (Medezeggenschapsraad) aansluiten. 

Schoolfotograaf 
Eén keer per jaar komt de schoolfotograaf langs voor een individuele foto en een groepsfoto. Ook mogen broertjes en zusjes die op de Vredeburg zitten, samen op de foto onder schooltijd. Dit geldt niet voor broertjes en zusjes die niet op de Vredeburg zitten. 

Themadag? 
Elk jaar hebben de kleuters in het voorjaar een feestelijke themadag.?? 
Dit is altijd een heel leuke, speciale dag waarvan de kleuters doorgaans intens genieten.?? 
Dit feest vindt altijd plaats in en rondom de school. De kinderen eten op school, ‘s middags een optreden door een clown/goochelaar o.i.d. zijn vaak de vaste ingrediënten. 

Schoolreis 
Elk jaar gaan de groepen 3 t/m 7 op schoolreis naar een dierentuin of pretpark. Dit onder leiding van ouders en leerkrachten. De Evenementencommissie organiseert dit samen met de leerkrachten. De kinderen worden per bus vervoerd. Voor groep 8 is er i.p.v. een schoolreis een Brugpieperdag 

Groepsouder(s):?? 
Elke groep op onze school heeft een eigen groepsouder of groepsouders. Voor de groepen 1 t/m 4 worden er twee ouders gevraagd. Voor de groepen 5 t/m 8 één ouder. Zij zijn een soort tussenpersoon tussen de ouders en leerkracht. In overleg met de leerkracht verrichten de groepsouders de volgende taken: assisteren bij feestdagen en hulpverlenen bij het versieren van het lokaal etc. Het is niet de bedoeling dat de groepsouders alles zelf doen. Zij zijn voor de leerkracht en ouders een aanspreekpunt.?? 

Belangrijk is wel te vermelden dat u specifieke vragen over uw kind of het onderwijs en het groepsgebeuren beter direct met de leerkracht kunt bespreken. 

Schoonmaken:?? 
Enkele keren per schooljaar wordt er een extra schoonmaakbeurt voor het groepslokaal georganiseerd. Het is heel fijn dat dan alle hoekjes en gaatjes een extra sopje krijgen. Deze momenten vinden altijd plaats tijdens de gymlessen, wanneer de leerkracht en de kinderen niet in het lokaal aanwezig zijn.  

Rapport: 
Alle leerlingen van groep 1 t/m 8 krijgen twee keer per jaar een rapport waarin de vorderingen van elke leerling staan. Deze worden tijdens het voortgangsgesprek en eindgesprek besproken. De rapporten worden in februari en juli meegegeven. Groep 8 krijgt één rapport. Aan het einde van de basisschool krijgen ze een getuigschrift. 

Gesprekken: 
Er vinden per leerjaar vier gesprekken plaats met leerkracht, ouder(s), kind. Bij een aantal gesprekken zijn ook leerlingen aanwezig. Wij vinden de triade ouder-kind-leerkracht erg belangrijk. Het document: Gesprekscyclus 2022-2023 staat op de website van onze school onder het kopje: Ouders.  

Cito:  
Op onze school werken we met het CITO leerlingvolgsysteem-primair onderwijs. ? 
Zo kunnen we de vorderingen van uw kind, los van de methodes volgen.  

Groepen 3 t/m 7 maken een midden- en een eindtoets op de verschillende vakgebieden, zoals o.a. spelling, begrijpend lezen, rekenen en woordenschat. Dit zijn de zogenoemde: M- en E-toetsen.  

Groep 8 maakt de M-toets en de landelijke Cito Eindtoets in april. Dit is een toets verdeeld over drie dagen, waarbij de kinderen de onderdelen taal, rekenen en studievaardigheden maken.